زنگ سی شارپ – قسمت نوزدهم

آشنایی با آرایه های چند بعدی و Jagged Array (آرایه دنده‌دار)، حلقه foreach و Implicitly Typed Variable/Array و حل تمرین شماره ۱۲


مسعود درویشیان 36 دیدگاه سی شارپ Friday, 14th December , 2012 62298 بازدید

در قسمت هجدهم و هفدهم با آرایه‌های یک‌بعدی آشنا شدید و دانستید که ماهیت آن‌ها چیست و چگونه تعریف می‌شوند. البته نکته‌ای در مورد ماهیت اصلی آرایه‌ها مانده است که بعد از آشنایی با Object ها به آن پی می‌برید اما در این قسمت با آرایه‌های چند بعدی آشنا می‌شوید.

زنگ سی‌شارپ - قسمت نوزدهم

آرایه‌های چند بعدی

آن‌چنان که آرایه‌های یک‌بعدی در برنامه‌نویسی کاربرد دارند آرایه‌های چندبعدی رایج نیستند. یک آرایه چندبعدی آرایه‌ای است که ۲ یا بیشتر از ۲ بعد دارد و برای دسترسی به عناصر این آرایه‌ها باید از ۲ یا بیشتر از ۲ شاخص (index) استفاده کنیم.

آرایه دو بعدی

ساده‌ترین شکل آرایه‌های چندبعدی، آرایه‌های ۲ بعدی هستند. در آرایه‌های ۲ بعدی موقعیت هر عنصر با دو index مشخص می‌شود. اگر به آرایه‌های ۲ بعدی به چشم یک جدول نگاه کنیم، یک index مشخص‌کننده‌ی سطر و index دیگر مشخص‌کننده‌ی ستون است. برای ساختن یک آرایه ۲ بعدی با ابعاد ۴ × ۳ می‌نویسید:

int[,] twoDimensionalArary = new int[3,4];

برای دسترسی به خانه‌های آرایه‌ی ۲ بعدی باید از طریق دو index که توسط کاما از هم جدا شده‌اند این‌کار را انجام دهید. به مثال زیر توجه کنید:

using System;
class Example
{
  static void Main()
  {
    int[,] twoDimensionalArray = new int[3,4];

    // First row
    twoDimensionalArray[0, 0] = 1;
    twoDimensionalArray[0, 1] = 2;
    twoDimensionalArray[0, 2] = 3;
    twoDimensionalArray[0, 3] = 4;

    // Second row
    twoDimensionalArray[1, 0] = 5;
    twoDimensionalArray[1, 1] = 6;
    twoDimensionalArray[1, 2] = 7;
    twoDimensionalArray[1, 3] = 8;

 
    // Third row
    twoDimensionalArray[2, 0] = 9;
    twoDimensionalArray[2, 1] = 10;
    twoDimensionalArray[2, 2] = 11;
    twoDimensionalArray[2, 3] = 12;

    // Displaying Array's data
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
      for (int j = 0; j < 4; j++)
      {
        Console.Write(twoDimensionalArray[i, j] + "\t");
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }
}

تصویر مفهومی و گرافیکی این آرایه دو بعدی به شکل زیر است:

دقت کنید که چگونه در این برنامه خانه‌های آرایه‌ی دو بعدی را مقداردهی کرده‌ایم. پس از پر کردن خانه‌های آرایه، از طریق حلقه‌های تودرتو مقدار تک تک عناصر آرایه را نمایش داده‌ایم. همان‌طور که در شکل بالا می‌بینید، برای مقداردهی به خانه‌های آرایه ۲ بعدی می‌بایست دو index سطر و ستون را مشخص کنید.

آرایه‌های چند بعدی

سی‌شارپ به شما اجازه می‌دهد آرایه‌هایی با ابعاد ۲ یا بیشتر از ۲ بعد بسازید:

type[ , ... , ] multiDimensionalArray = new type[size1, size2, ... , sizeN];

برای مثال در زیر یک آرایه ۳ بعدی با ابعاد ۱۰ × ۴ × ۳ می‌سازیم:

int[, ,] threeDimensionalArray = new int[3, 4, 10];

برای این‌که به خانه‌ای در موقعیت ۱،۴،۲  این آرایه مقدار ۱۰۰ را اختصاص دهیم به‌این صورت عمل می‌کنیم:

threeDimensionalArray[2, 4, 1] = 100;

به مثال زیر توجه کنید:

using System;
class Example
{
  static void Main()
  {
    int[, ,] threeDimensionalArray = new int[3, 3, 3];

    int result = 1;
    int sum;

    for (int x = 0; x < 3; x++)
      for (int y = 0; y < 3; y++)
        for (int z = 0; z < 0; z++)
          threeDimensionalArray[x, y, z] = result++;

    sum = threeDimensionalArray[0, 0, 0] + 
       threeDimensionalArray[1, 1, 1] + 
       threeDimensionalArray[2, 2, 2];

    Console.WriteLine("Summation of first diagonal is " + sum);
  }
}

در این مثال از طریق ۳ حلقه‌ی تودرتو خانه‌های آرایه را پر کرده‌ایم.

مقداردهی به آرایه‌های ۲ بعدی می‌تواند از الگوی زیر نیز انجام گیرد:

type[,] array_name = {
             { val, val, val, ..., val },
             { val, val, val, ..., val },
             .
             .
             .
             { val, val, val, ..., val }
           };

در این‌جا هر بلاک داخلی معین‌کننده‌ی یک سطر است. درون هر سطر، مقدار اول در موقعیت و مکان اول قرار می‌گیرد. مقدار دوم در مکان دوم والی آخر. توجه کنید که بلاک‌های داخلی توسط کاما از هم جدا می‌شوند و در نهایت سمی‌کالن بعد از براکت بسته شده‌ی آخر قرار می‌گیرد.

به مثال زیر توجه کنید:

using System;
class Example
{
    static void Main()
    {
        int[,] myTwoDimArray = {
                                   { 1, 0, 1, 1 },
                                   { 0, 0, 1, 0 },
                                   { 1, 1, 1, 0 },
                                   { 0, 1, 0, 1 }
                               };
        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
            for (int j = 0; j < 4; j++)
            {
                Console.Write(myTwoDimArray[i, j] + "\t");
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}

آرایه‌های دنده‌دار (Jagged Array)

در مثال‌های قبل، آرایه‌های ۲ بعدی ساخته شده، آرایه‌ی مستطیلی نیز نامیده می‌شوند. آرایه‌های ۲ بعدی مستطیل شکل را در نظر بگیرید، در این آرایه‌ها طول هر سطر در تمام آرایه یکسان است و به همین دلیل شکل مستطیل هستند. سی‌شارپ به شما اجازه می‌دهد نوع مخصوصی از آرایه‌ی ۲ بعدی بسازید که Jagged Array یا آرایه‌ی دنده‌دار نامیده می‌شود. یک Jagged Array آرایه‌ای از آرایه‌هاست که در آن طول هر آرایه می‌تواند متفاوت باشد.

برای ساخت یک Jagged Array از فرم کلی زیر استفاده می‌کنیم:

type[][] array-name = new type[size][ ];

در این‌جا size مشخص‌کننده‌ی تعداد سطرهای آرایه است و مقدار هر سطر باید به‌صورت جداگانه اختصاص داده شود. با این روش می‌توانید برای هر سطر طول متفاوتی داشته باشید.

int[][] jaggedArray = new int[3][];

jaggedArray[0] = new int[4];
jaggedArray[1] = new int[3];
jaggedArray[2] = new int[5];

در این مثال ابتدا یک Jagged Array تعریف کرده‌ایم که ۳ سطر دارد و سطرهای آن به‌ترتیب طولی برابر با ۴، ۳ و ۵ دارند. در تصویر زیر شکل مفهومی این آرایه و آدرس خانه‌های مختلف آن را می‌بینید:

برای پر کردن خانه‌های آرایه به‌صورت زیر عمل می‌کنیم:

using System;
class Example
{
  static void Main()
  {
    int[][] jaggedArray = new int[3][];

    jaggedArray[0] = new int[4];
    jaggedArray[1] = new int[3];
    jaggedArray[2] = new int[5];

    int i;

    // Store values in first row (first array)
    for (i = 0; i < 4; i++)
    {
      jaggedArray[0][i] = i;
    }

    // Store values in second row (second array)
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
      jaggedArray[1][i] = i;
    }

    // Store values in third row (third array)
    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
      jaggedArray[2][i] = i;
    }
  }
}

Jagged Array در همه‌ی برنامه‌ها استفاده نمی‌شود اما در برخی موارد می‌تواند موثر واقع شود. برای مثال فرض کنید قصد دارید قیمت‌های بلیط قطار را در هر ایستگاه برای ۵ مسیر متفاوت ذخیره کنید. تصور کنید یکی از مسیرها ۱۰ ایستگاه دارد و بقیه‌ی مسیرها کمتر از ۱۰ ایستگاه دارند. می‌بایست هریک از این مسیرها و قیمت ایستگاه‌ها توسط یک سطر از آرایه‌ی چندبعدی نمایش داده شود که در این صورت شما ۲ انتخاب دارید:

 • می‌توانید یک آرایه مستطیلی (۲ بعدی) بسازید و اندازه هر سطر را برابر با ۱۰ قرار دهید که در این صورت خانه‌های آرایه شما در بعضی جاها خالی می‌ماند. زیرا یک مسیر ۱۰ ایستگاه دارد، مسیر دیگر ۳ ایستگاه، ۵ ایستگاه و …
 • انتخاب دوم می‌تواند Jagged Array باشد که به شما اجازه می‌دهد برای هر سطر به تعداد دل‌خواهی ستون داشته باشید.

به کد زیر که به این منظور نوشته شده است دقت کنید:

double[][] tickets = {
             new double[] {5.50, 6.75, 7.95, 9.00, 12.00,
                    13.00, 14.50, 17.00, 19.00, 20.25},
             new double[] {5.00, 6.00},
             new double[] {7.50, 9.00, 9.95, 12.00, 13.00, 14.00},
             new double[] {3.50, 6.45, 9.95, 10.00, 12.75},
             new double[] {15.00, 16.00} 
           };

به نحوه‌ی تعریف و مقداردهی Jagged Array در مثال بالا دقت کنید.

از آن‌جا که Jagged Array آرایه‌ای از آرایه‌هاست، محدودیتی از بابت این‌که تنها آرایه‌های ۱ بعدی مجاز باشند وجود ندارد و شما می‌توانید آرایه‌ای از آرایه‌های ۲ بعدی بسازید:

int[][,] twoDimJaggedArray = new int[3][,];

twoDimJaggedArray[0] = new int[4,2];
twoDimJaggedArray[1] = new int[3, 2];
twoDimJaggedArray[2] = new int[5,3];

همان‌طور که می‌بینید، [twoDimJaggedArray[0 شامل یک آرایه ۲ بعدی ۲ × ۴ است. برای مقداردهی به یکی از خانه‌های این آرایه ۲ بعدی باید نوشت:

twoDimJaggedArray[0][2, 1] = 5;

Implicitly Typed Variable

همان‌طور که پیش از این ذکر شد، در سی‌شارپ متغیرها قبل از این‌که مورد استفاده قرار گیرند باید اعلام شوند و برای این‌کار به‌طور معمول ابتدا نوع متغیر را می‌نویسید، سپس نام متغیر را پس از آن قرار می‌دهید:

int x;

از زمانی‌که C# 3.0 منتشر شد، قابلیتی به‌وجود آمد که می‌توان به کامپایلر اجازه داد تا خودش نوع متغیر را با توجه به مقداری که به متغیر داده می‌شود، تشخیص دهد. به این عمل Implicitly Typed Variable می‌گویند.

یک Implicitly Typed Variable با کلمه‌کلیدی var مشخص شده و حتماً بایستی مقداردهی شود. کامپایلر با توجه به مقدار داده شده به متغیر، نوع آن را تشخیص می‌دهد:

var e = 2.6080;

به دلیل این‌که متغیر e به‌صورت floating-point مقداردهی شده است (که به‌صورت پیش‌فرض double هستند) نوع متغیر e نیز به double تبدیل می‌شود.

اگر e به صورت زیر تعریف شود:

var e = 2.6080F;

آن‌گاه e از جنس float خواهد بود.

var name = "Roxy"; // has the same meaning as string name = "Roxy";
var age = 30; // has the same meaning as int age = 30;

Implicitly Typed Variable برای این‌که جای تعریف متغیر به صورت معمول (Explicitly typed variable) را بگیرد نیامده است. بلکه برای برخی موارد خاص در استفاده از LINQ است که در مقالات آینده با آن آشنا خواهید شد. بنابراین برای تعریف متغیر در حالت کلی از روش معمول استفاده کنید چراکه باعث خواناتر شدن و فهم بهتر کد می‌شود.

Implicitle Typed Array

بااستفاده از همان مکانیسم قبلی می‌توانید یک Implicitly typed Array بسازید. یک Implicitly typed Array با استفاده از کلمه‌کلیدی var ساخته می‌شود اما بعد از var از براکت [] استفاده نمی‌شود. علاوه‌بر این آرایه باید مستقیماً مقدار دهی شود چراکه نوع و جنس آرایه با توجه به مقادیر درون آن مشخص می‌شود. همه‌ی مقادیر آرایه باید از یک نوع یا از نوع‌های سازگار باهم باشند.

این خط کد آرایه‌ای از جنس int با طول ۵ می‌سازد:

var vals = new[] { 1, 2, 3, 4, 5 };

ساخت Implicitly typed Array دو بعدی:

var vals = new[,] { { 1.1, 2.2 }, { 3.3, 4.4 }, { 5.5, 6.6 } };

در این‌جا آرایه‌ای ۳ × ۲ ساخته شده است. شما همچنین می‌توانید Implicitly typed Jagged Array داشته باشید:

var jaggedArray = new[] { 
  new[] { 1, 2, 3, 4 },
  new[] { 9, 8, 7 },
  new[] { 11, 12, 13, 14 ,15 }
};

توجه کنید در مثال بالا چگونه به دو طریق از []new استفاده شده است. ابتدا از آن برای ساخت آرایه‌ای از آرایه‌ها استفاده شده و سپس در هر سطر به‌صورت جداگانه آرایه‌ای را با توجه به مقادیر آن ساخته است. همان‌طور که ذکر شد از Implicitly typed Array/Variable بیشتر در کوئری‌های بر پایه LINQ مورد استفاده قرار می‌گیرد و نباید از آن‌ها در حالت معمول استفاده کرد.

حلقه‌ی Foreach

در سی‌شارپ حلقه‌ای به اسم foreach وجود دارد که این حلقه تک تک عناصر یک Collection را به‌ترتیب از ابتدا تا انتها بررسی می‌کند. یک Collection شامل گروهی از اشیاء (Objects) است. سی‌شارپ چندین نوع Collection دارد که یکی از آن‌ها آرایه است.

شکل کلی دستور foreach به‌صورت زیر است:

foreach (type item in collection) statement;

در این‌جا type item مشخص کننده‌ی اسم و نوع یک متغیر است که این متغیر، عنصر بعدی Collection (در این‌جا کالکشن، آرایه است) را در هربار که حلقه تکرار می‌شود دریافت می‌کند. این متغیر در اصطلاح iteration variable نامیده می‌شود. بنابراین type باید با جنس آرایه یکسان (یا سازگار) باشد. type همچنین میتواند var باشد که در این مورد نیز کامپایلر با توجه به جنس آرایه، نوع را تشخیس می‌دهد اما بهتر است به‌طور معمول، نوع متغیر را خودتان مشخص کنید.

هنگامی‌که حلقه‌ی foreach شروع به‌کار می‌کند، اولین عنصر آرایه به متغیر item اختصاص داده می‌شود و در هربار تکرار حلقه، عنصر بعدی آرایه گرفته شده و به item اختصاص داده می‌شود و تکرار حلقه تا زمانی‌که عنصری در آرایه وجود داشته باشد ادامه می‌یابد.

به مثال زیر توجه کنید:

using System;
class Example
{
  static void Main()
  {
    int[] anArray = { 2, 33, 56, 42, 13, 15, 79 };
    
    foreach (int loopvar in anArray)
    {
      Console.Write(loopvar + " ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

همان‌طور که می‌بینید، بعد از اجرای این برنامه تمام خانه‌های آرایه در خروجی نمایش داده می‌شود. زمانی‌که حلقه شروع به‌کار می‌کند، عنصر اول آرایه در متغیر loopvar ذخیره می‌شود و در چرخش بعدی حلقه، عنصر بعدی آرایه به متغیر loopvar اختصاص می‌یابد و این روند تا زمانی‌که خانه‌های آرایه به اتمام برسد ادامه دارد.

حل تمرین شماره ۱۲: در این تمرین قصد داشتیم دفترچه تلفنی بسازیم که قابلیت افزودن، حذف ، جستجو و ویرایش کردن را داشته باشد. با توجه به توضیحاتی که از قسمت اول تاکنون داده شده است، حل این تمرین قابل فهم بوده و حتماً توانسته‌اید مساله را حل کنید اما با وجود این، در صورت نامفهوم بودن هر قسمت از این تمرین می‌توانید سوالات خود را مطرح کنید:

using System;
class SimplePhonebook
{
  static void Main()
  {
    // Setting Cursor Size
    Console.CursorSize = 100;

    int arraySize = 5;
    string[] names = new string[arraySize];
    string[] numbers = new string[arraySize];

    // A string array for storing main menu strings
    string[] menu = { 
              "╔════════════ Phonebook Software ════════════╗",
              "║                      ║",
              "║ 1. Add Contact               ║",
              "║ 2. Search by Name and Number        ║",
              "║ 3. View All                ║",
              "║ 4. Exit                  ║",
              "║                      ║",
              "╚════════════════════════════════════════════╝"
            };

    while (true)
    {
      Console.Clear();
      // Setting console font color
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;

      // Displaying main menu
      for (int i = 0; i < menu.Length; i++)
      {
        Console.Write(menu[i] + "\n");
      }
      Console.WriteLine("╔════════════════════════════════════════════╗");
      Console.WriteLine("║ You have to pick out a number       ║");
      Console.WriteLine("╚════════════════════════════════════════════╝");
      Console.WriteLine("----------------------------------------------");
      Console.WriteLine("Enter your choice: ");
      Console.Write("> ");

      // Getting user entry for a service
      string userChoice = Console.ReadLine();
      switch (userChoice)
      {
        // Adding a contact
        case "1":
          Console.Clear();
          Console.WriteLine("Enter Name: ");
          Console.Write("> ");
          string name = Console.ReadLine();
          Console.WriteLine("Enter Number: ");
          Console.Write("> ");
          string number = Console.ReadLine();

          // testing for empty part of arrays
          for (int i = 0; i < arraySize; i++)
          {
            if (names[i] == null && numbers[i] == null)
            {
              numbers[i] = number;
              names[i] = name;
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
              Console.Write("> Your contact added successfully!");
              break;
            }
          }
          break;

        // Searching by contact name or number
        case "2":
          Console.Clear();
          Console.WriteLine("Enter a Name or a Number: ");
          Console.Write("> ");

          bool found = false;
          string inputForSearch = Console.ReadLine(); ;

          for (int i = 0; i < arraySize; i++)
          {
            if (inputForSearch == names[i] || inputForSearch == numbers[i])
            {
              found = true;

              Console.WriteLine();
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
              Console.WriteLine("> Founded!");
              Console.WriteLine();
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
              Console.WriteLine("║ Name: " + names[i]);
              Console.WriteLine("║ Number: " + numbers[i]);
              Console.WriteLine();
              Console.WriteLine("1. Edit   2. Delete   3. Cancel");

              // editing, deleting or canceling
              while (true)
              {
                Console.Write("> ");
                string inputForEdit = Console.ReadLine();
                if (inputForEdit == "1")
                {
                  Console.WriteLine();
                  Console.WriteLine("Enter new Name: ");
                  Console.Write("> ");
                  names[i] = Console.ReadLine();
                  Console.WriteLine("Enter new Number: ");
                  Console.Write("> ");
                  numbers[i] = Console.ReadLine();
                  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
                  Console.WriteLine("> the contact " +
                    " changed successfully!");
                  break;
                }
                else if (inputForEdit == "2")
                {
                  Console.WriteLine();
                  Console.WriteLine("You sure you wanna " +
                    " delete this contact? (enter yes or no)");
                  while (true)
                  {
                    Console.Write("> ");
                    inputForEdit = Console.ReadLine();
                    if (inputForEdit == "yes")
                    {
                      names[i] = numbers[i] = null;
                      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
                      Console.WriteLine("> The contact " +
                        " deletet successfully!");
                      break;
                    }
                    else if (inputForEdit == "no")
                    {
                      break;
                    }
                    else
                    {
                      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                      Console.WriteLine("> Invalid Input!" +
                        " Enter yes or no");
                      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
                      continue;
                    }
                  }
                  break;
                }
                else if (inputForEdit == "3")
                {
                  break;
                }
                else
                {
                  Console.WriteLine();
                  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                  Console.WriteLine("> Invalid Input!");
                  Console.WriteLine("> You have to enter" +
                    " a number between 1 and 3");
                  Console.WriteLine();
                  Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
                  continue;
                }
              }
            }
          }

          if (!found)
          {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine("> Not Found!");
          }
          break;

        // Showing all contacts
        case "3":
          Console.Clear();
          for (int i = 0; i < arraySize; i++)
          {
            if (names[i] == null && numbers[i] == null)
            {
              Console.WriteLine("contact {0} is empty!", i + 1);
              Console.WriteLine("----------------------");
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Name: " + names[i]);
              Console.WriteLine("Number: " + numbers[i]);
              Console.WriteLine("----------------------");
            }
          }
          break;

        // Exit from the program
        case "4":
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
          Console.WriteLine();
          Console.WriteLine("Thank you for using our software! Bye");
          Environment.Exit(0);
          break;
        default:
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write("> Fail, Invalid Input!");
          break;
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

مسلم است که از خیلی حالات مختلف در این برنامه صرف نظر شده است چراکه باعث پیچیده‌تر و نامفهوم‌تر‌ شدن برنامه می‌شود.نویسنده / مترجم : مسعود درویشیان

علاقه مند به موسیقی و برنامه نویسی بازی


36 دیدگاه برای این نوشته ثبت شده است


 1. عاطفه
  15 December 2012

  با سلام و عرض خسته نباشید.

  مطالب خیلی عالی هستند.
  لطفا باز هم ادامه بدید.
  ممنونم. 2. دوستان توجه کنید توی حل تمرین شماره 12، توی قسمت منو، اعداد فارسی رو انگلیسی در نظر بگیرید. اگه همین رو کپی پیست کنید توی ویژوال استدیو، اعداد فارسی علامت سوال میشن، پس اعداد فارسی رو انگلیسی کنید.
 3. Ali
  16 December 2012

  سلام
  دستتون درد نکنه!
  چند روزه منتظر قسمت 19 بودم!
  خیلی خیلی مرسی!
 4. asghar
  16 December 2012

  واقعا مطلب زيباي داري
 5. asghar
  16 December 2012

  اين كه قسمت نوزدهمه پس قسمت هاي قبلي كو؟اگه ميشه اموزش كامل را در قالب pdf برست برام ممنون ميشم
  • داوود
   17 December 2012

   شما اگه کمی وقت بذارید و دقت کنید ، می بینید که لینک همه قسمتهای قبل در بالای همین پیغامها ثبت شده و هستند.
   همچنین اگه از صفحه اول نیز اقدام کنی میتونید همه آموزشها رو از قسمت اول تا آخر ببینید.
   ضمنا فایل pdf هم در آخر هر قسمت ارائه شده که میتونید زحمت دانلودش رو بکشید.
 6. mehrdad
  1 February 2013

  اگر آدرس ایمیل هم اضافه کنیم چطور مشود؟
 7. محمد فر
  4 April 2013

  ببخشید بد تایپ کردم.تو این مثال در حلقه سوم for گفتید مقدار z از صفر کوچکتر باشد.چرا؟

  for (int x = 0; x < 3; x++)
  for (int y = 0; y < 3; y++)
  for (int z = 0; z < 0; z++)
  threeDimensionalArray[x, y, z] = result++;
 8. محمد فر
  4 April 2013

  ببخشیدمنظور از این مثال رو نفهمیدم.چون اصلا برنامه وارد بدنه حلقه سوم نمیشه.درست میگم؟
  • مسعود درویشیان
   4 April 2013

   بله اشتباه تایپی بوده، باید یه عدد غیر صفر باشه، مثلاً 3
 9. محمد فر
  5 April 2013

  با سلام دستور Console.CursorSize = 100;
  چکار می کنه؟
  • مسعود درویشیان
   5 April 2013

   اندازه cursor رو مشخص می‌کنه (صرفاً برای قشنگی که به حالت مستطیل و چشمک‌زن در بیاد)
 10. محمد فر
  5 April 2013

  با تشکر از پاسخ بموقع شما.ممنون
 11. محمد فر
  5 April 2013

  با تشکر از اموزش های جنابعالی .چند تا سئوال داشتم ممنون می شم جواب بدید.
  شما تا چه حد سی شارپ رو یاد میدید.منظورم اینه که سر فصلاتون چیا هستند؟اگر لطف کنید و سر فصلاتون رو بگید ممنون میشم.چون من می خوام یه نرافزار ویندوز اپلیکیشن بنویسم که تو اینده کاریم تاثیر گذاره توش دیتابیسم داره.من تا الان وبی شش کار می کردم بصورت حرفه ای و نرم افزارای زیادی هم نوشتم و چون خیلی تنبلی کردم سراغ دات نت نرفتم الانم خیلی پشیمونم،تازه ام با سایتتون اشنا شدم فکر کنم یک هفته.الانم درس 21 هستم.فکر می کنید با اموزش های شما کی می تونم برم سراغ ویندوز؟
  • مسعود درویشیان
   6 April 2013

   سلام، مرسی از لطفتون
   همه سرفصل های مهم و ضروری سی شارپ رو پوشش میدیم
   آموزش ها که تکمیل بشه، با تکنولوژهای مختلف مایکروسافت میتونید کار کنید.
 12. محمد فر
  5 April 2013

  یه پیشنهاد دارم البته نمی دونم چقدر مفیده.
  اگر می تونید یه توضیحی اجمالی در مورد تکنولوژی های جدید ماکروسافت بدید.
 13. محمد فر
  5 April 2013

  می بخشید یکم زیادی دارم می نویسم یک دفعه یادم افتاد در راستای اون پیشنهاد یک مطلب رو بگم.
  بعنوان نمونه همین ابزارهای که تو دات هستند مثلا:
  wcf،wpf،silverlight،ado.net و…..
  می دونم هر کدوم از اینها یک دنیای هست و پرداختن به هر کدام از اینا زمان زیادی رو می خواد ولی اگر بتونید تو یکی از مقالاتتون به این مطالب بپردازید و توصیحی بدید ممنون میشم.مثل اول درس 22. 14. سلام،
  یک سوال دارم. این jagged arrays شما گفتید میتونن هر مقدار ستون که میخوان داشته باشن. در حالی که من تست نکردم ولی فکر کنم باید حتما مشخص بشن تعداد ستون هاش وگرنه نمیشه استفاده کرد و احتمالا خطا میده. درسته؟ کاربردش فقط این میتونه باشه که بعدا تعداد ستون ها رو بهش بدیم. درسته؟
 15. میلاد
  25 April 2013

  با تشکر از حل مسئله ولی 2 تا از مطالب رو که نزاشتید

  حذف شماره و
  تغییر شماره

  میتونید اونهارو هم اضافه کنید؟

  با تشکر
 16. علیرضا
  26 May 2013

  با سلم و خسته نباشید یه استاد خوبم .
  میخواستم بدونم فرق بین window form application باconsole application چیه ؟بعضی از کد ها با هم فرق میکنن
  مثل همین تعریف ارایه !!!!  • سلام، شما هر برنامه‌ای با سی‌شارپ بنویسید همینه و فقط محیط عوض می‌شه. منطق و کد برنامه عوض نمی‌شه و شما باید فقط با تکنیک‌های خاص محیطی که می‌خوای توش کد بنویسی آشنایی داشته باشی
 17. علیرضا
  26 May 2013

  مرسی
  میخوام ارایه یک بعدی تعریف کنم که به طور خودکار ارایه پر بشه و به ترتیب چه نوزولی چه صوعودی فرقی نداره بعد تو اون ارایه دنبات یک عدد بگرده (مثل عدد 1999 تو یه ارایه ده هزار تاییی) این سوال امتحانم بود
 18. علیرضا
  26 May 2013

  به یه جای برنامه رسیدم که با دادن کد رهگیری مشخصات طرف نشان بده (مثل اسم فامیل و ….) .نمیخوام ک تک تک ارایه هامو چک کنه تا برسه به اون عدد
  با یه تابع یا هر چیزی دیگه
  اهان راستی تا چه سطحی یاد میدین؟من در حد متوسط تو برنامه نویسی بلدم!؟
 19. Mersad
  7 August 2013

  سلام

  ممنون از اینکه وقت میذارین و به کامنت ها پاسخ جامع میدین.

  من قسمت foreach رو درست متوجه نشدم و مورد مصرفش رو نفهمیدم.

  الان در خصوص آرایه ها دو روش برای نشون دادن محتوای آرایه یاد دادین، یکی با استفاده از for معمولی مثلا :

  for (int i = 0; i < array.Length; i++)
          Console.WriteLine(array[i]);

  و یکی هم با استفاده از foreach مثلا:

  foreach (int counter in array)
          Console.WriteLine(counter);

  شما کدوم رو پیشنهاد میکنین؟  • همون‌طور که گفته شد، حلقه‌ی foreach عناصر یک Collection رو به‌ترتیب از ابتدا تا انتها بررسی می‌کنه و یک Collection شامل گروهی از اشیاء (Objects) هست که سی‌شارپ چندین نوع Collection داره که یکی از اون‌ها آرایه هست. foreach دیگه مثل حلقه‌ی for از integer index استفاده نمی‌کنه…

   درکل هردوشون یه کاری رو انجام می‌دن ولی حلقه‌ی for یه‌خورده بهینه‌تر هست. یعنی واسه کارای معمولی فرقی نمی‌کنه از کدوم استفاده کنید اما واسه پروژه‌های خیلی بزرگ استفاده از for می‌تونه یه‌کم بهتر باشه
 20. یه سوال
  28 August 2013

  سلام اگه ممکنه یه کم بیشتر راجع به console.cursorsizeتوضیح بدهید.کاربرد اینکه مساوی صد باشه چیه ؟اصلا cursorچی هست؟ بعد یه سوال دیگه کاربرد console.readlineآخر برنامه چیه؟
  با سپاس بسیار
 21. حميدرضا
  15 September 2013

  سلام ببخشيد اگر خاصيت text يك آرايه از مثلا ليبل ها را بخواهيم با يك آرايه از استرينگ ها با همان طول مساوي قرار بدهيم با رشته كد زير error ميدهد برابر
  object refrence not set to an instance of an object
  خواهشمند است راهنمايي كنيد
  label[] lbl=new label[5];
  string[] lbltxt={“ss”,”sd”,”df”,”ssd”,”yu”};
  for(int i=0;i<5;i++);
  lbl[i].text=lbltext[i];
 22. نسیم
  1 October 2013

  سلام سپاس فراوان از آقای درویشیان
  توضیحات جامع و کامل و عالی است
 23. نگار
  8 December 2013

  سلام ممنون از مطالب خيلي مفيد شما.
  راستش يه سوالي داشتم اونم اينه كه چطور وقتي حرف اول يه كلمه رو مي نويسند شكل كلي اش نوشته ميشه من بارها ديدم كه استادم وقتي داشت مثلن حلقه forرو مي نوشت شكل كلي دستور نوشته شد اما ما مي خوايم بنويسيم نميشه چند بارم پرسيدم بهم گفت خودت برو دنبالش تمام دكمه هاي كيبورد رو امتحان كردم اما نشد
  شما ميدونيد چطور مياد؟
  ممنون ميشم جواب بديد منتظر جواب شما هستم ممنون ميشم برام ايميل كنيد
  تشكر  • به‌عنوان مثال برای حلقه‌ی for، کافیه که for رو بنویسید و دوبار کلید tab رو بزنید. یا مثلاً cw رو بنویسید و دوبار tab رو بزنید عبارت ()Console.WriteLine نوشته می‌شه واسه دستورای دیگه هم امتحان کنید به همین صورته 24. بسیار ممنون
 25. a-p
  4 August 2014

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام
  دقیقا معنی اینها را متوجه نمی شوم
  +[sum = threeDimensionalArray[0, 0, 0
  +[threeDimensionalArray[1, 1, 1
  [threeDimensionalArray[2, 2, 2

  }=int[,] myTwoDimArray
  { 1, 0, 1, 1 },
  { 0, 0, 1, 0 },
  { 1, 1, 1, 0 },
  { 0, 1, 0, 1 }
  ;{
 26. محمد
  24 August 2014

  جواب سوال خیلی با خال بود ممنون.هر چند بعضی جاهاش مثل همون کرسر و این جزییاتش نا مفهومه
 27. زهرا
  20 December 2015

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون ببخشید من این برنامه دفتر تلفن رو به صورت ارایه چند بعدی نوشتم (متفاوت از کد شما)بعد که مثلا شماره ای بهش اضافه میکنم بعدا که می خوام شماره هامو مشاهده کنم فقط اونایی رو نشون میده که در همون اجرا ذخیره کردم و قبلی ها رو نشون نمیذه .چرا؟؟ میشه کمکم کنید.دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کامنت های شما بعد از تأیید توسط نویسنده وبلاگ، منتشر خواهند شد.

لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به پست بالا باشد. اگر حرف دیگری دارید و یا قصد تماس با من را دارید، از فرم تماس استفاده کنید.

شما میتوانید با مراجعه به سایت گراواتار یک آواتار اختصاصی برای خود تعریف کنید، تا در کنار نام شما نمایش داده شود

برای قرار دادن کدهای نمونه می توانید از تگ های [php] ، [html] ، [css] و [js] استفاده کنید.
به عنوان مثال کدهای php را می توان به صورت زیر قرار داد:
[php] var $whoLoveIranians = "WebTarget!"; [/php]کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت وب تارگت محفوظ است ©2024 وب‌تارگت

استفاده از مطالب وب سایت در سایر وب سایت‌ها و نشریات چاپی با ذکر منبع آزاد است.