زنگ سی شارپ – قسمت بیست و سوم

حل تمرین شماره ۱۳ و یک تمرین شبیه‌سازی شده با بازی اتومبیل رانی برای درک بهتر مطالب


مسعود درویشیان 9 دیدگاه سی شارپ Friday, 11th January , 2013 20504 بازدید

در قسمت قبل با برخی از کاربردهای سی‌شارپ آشنا شدید و بعضی از مطالب که بیان شده بودند نیز مرور شدند. در این قسمت نیز به حل تمرین شماره ۱۳ و تمرین برخی موارد دیگر می‌پردازیم.

زنگ سی‌شارپ - قسمت بیستم و دوم

حل تمرین شماره ۱۳: به‌نظر نمی‌رسد برای انجام این تمرین در چالش بزرگی قرار گرفته باشید. تنها کاری که  در حل این تمرین انجام دادیم “تقسیم کار” بود.

در زیر، قالبی که برای حل این تمرین در نظر گرفتیم را می‌بینید:

using System;
class SimplePhoneBook
{
  static void Main()
  {
    while (true)
    {
      ShowMenu();

      // Use methods to build a phonebook

      Console.ReadLine();
    }
  }

  // You can use void methods or some ret-type else
  static void ShowMenu()
  {
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("---- Simple Phonebook ----");
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("1. Add");
    Console.WriteLine("2. Search");
    Console.WriteLine("3. Show all");
    Console.WriteLine("4. Exit");
    Console.WriteLine();
    Console.Write("Choose a number: ");
  }

  static void Add()
  {
    // Add statements
  }

  static void Search()
  {
    // Search statements
  }

  static void ShowAll()
  {
    // Show statements
  }
}

همان‌طور که می‌بینید، برای کارهایی که قرار است در این دفترچه تلفن ساده انجام شود، متد تعریف کردیم. برای افزودن مخاطب جدید، جستجو و نمایش نیز متدهای جداگانه‌ای تعریف کردیم. این متدها را درون یک حلقه‌ی بی‌نهایت درون  متد ()Main اجرا می‌کنیم زیرا قصد داریم تا زمانی‌که ما اجازه می‌دهیم، برنامه اجرا شود. مسلماً این دفترچه تلفن به آرایه‌هایی برای ذخیره‌سازی اسم و شماره تلفن و همچنین چند متغیر دیگر نیاز دارد. همین‌طور بهتر است که متد ()ShowMenu رشته‌ای را که کاربر انتخاب می‌کند بازگرداند:

using System;
class SimplePhoneBook
{
  static int Size = 5;
  static int Counter = 0;
  static bool Found = false;
  static string[] Names = new string[Size];
  static int[] PhoneNumbers = new int[Size];

  static void Main()
  {
    while (true)
    {
      
      Console.ReadLine();
    }
  }

  static string ShowMenu()
  {
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("---- Simple Phonebook ----");
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("1. Add");
    Console.WriteLine("2. Search");
    Console.WriteLine("3. Show all");
    Console.WriteLine("4. Exit");
    Console.WriteLine();
    Console.Write("Choose a number: ");
    return Console.ReadLine();
  }

  static void Add()
  {
    
  }

  static void Search()
  {
    
  }

  static void ShowAll()
  {
    
  }
}

همان‌طور که می‌بینید چندین متغیر را به کلاس افزودیم و اکنون متد ()ShowMenu یک رشته (که کاربر از بین گزینه‌های انتخابی، انتخاب می‌کند) را باز می‌گرداند. همان‌طور که شاید حدس زده باشید، گزینه‌ای که کاربر انتخاب می‌کند باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر به‌یاد داشته باشید برای این منظور از دستور switch استفاده می‌کردیم. پس اکنون نیاز است که متدی تعریف کنیم تا گزینه‌ای را کاربر وارد می‌کند، بررسی کنیم:

using System;
class SimplePhoneBook
{
  static int Size = 5;
  static int Counter = 0;
  static bool Found = false;
  static string[] Names = new string[Size];
  static int[] PhoneNumbers = new int[Size];

  static void Main()
  {
    while (true)
    {
      Process(ShowMenu());
      Console.ReadLine();
    }
  }

  // You can use void methods or some ret-type else
  static string ShowMenu()
  {
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("---- Simple Phonebook ----");
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("1. Add");
    Console.WriteLine("2. Search");
    Console.WriteLine("3. Show all");
    Console.WriteLine("4. Exit");
    Console.WriteLine();
    Console.Write("Choose a number: ");
    return Console.ReadLine();
  }

  static void Process(string choice)
  {
    switch (choice)
    {
      case "1":
        Console.Clear();
        Add();
        break;
      case "2":
        Console.WriteLine();
        Search();
        break;
      case "3":
        Console.Clear();
        ShowAll();
        break;
      case "4":
        Environment.Exit(0);
        break;
      default:
        Console.WriteLine("Invalid Choice!");
        break;
    }
  }

  static void Add()
  {
    
  }

  static void Search()
  {
    
  }

  static void ShowAll()
  {
    
  }
}

همان‌طور که می‌بینید متد ()Process این‌کار را برای ما انجام می‌دهد. در متد ()Main، متد ()ShowMenu به‌عنوان argument به متد ()Process داده می‌شود. زیرا متد ()ShowMenu یک رشته را return می‌کند و متد ()Process یک رشته را می‌گیرد.  در مرحله‌ی بعد قصد داریم متدهای جستجو، نمایش و افزودن را تکمیل کنیم:

using System;
class SimplePhoneBook
{
  static int Size = 5;
  static int Counter = 0;
  static bool Found = false;
  static string[] Names = new string[Size];
  static int[] PhoneNumbers = new int[Size];

  static void Main()
  {
    while (true)
    {
      Process(ShowMenu());
      Console.ReadLine();
    }
  }

  // You can use void methods or some ret-type else
  static string ShowMenu()
  {
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("---- Simple Phonebook ----");
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("1. Add");
    Console.WriteLine("2. Search");
    Console.WriteLine("3. Show all");
    Console.WriteLine("4. Exit");
    Console.WriteLine();
    Console.Write("Choose a number: ");
    return Console.ReadLine();
  }

  static void Process(string choice)
  {
    switch (choice)
    {
      case "1":
        Console.Clear();
        Add();
        break;
      case "2":
        Console.WriteLine();
        Search();
        break;
      case "3":
        Console.Clear();
        ShowAll();
        break;
      case "4":
        Environment.Exit(0);
        break;
      default:
        Console.WriteLine("Invalid Choice!");
        break;
    }
  }

  static void Add()
  {
    Names[Counter] = GetString("Please enter your name: ");
    PhoneNumbers[Counter] = GetNumber("Please enter your phone number: ");
    Console.WriteLine("Your contact added successfully");
    Counter++;
  }

  static void Search()
  {
    string srch = GetString("Please enter name for search: ");
    Found = false;
    for (int i = 0; i < Size; i++)
    {
      if (srch == Names[i])
      {
        Found = true;
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Status: Found");
        Console.WriteLine("Contact Details: ");
        Console.WriteLine("Name: " + Names[i] + "\nNumber: " + PhoneNumbers[i]);
        break;
      }
    }
    if (!Found)
    {
      Console.WriteLine("Status: Not Found!");
    }
  }

  static void ShowAll()
  {
    for (int i = 0; i < Size; i++)
    {
      if (Names[i] == null) break;
      Console.Write(Names[i] + "\n" + PhoneNumbers[i]);
      Console.WriteLine("\n");
    }
  }

  static string GetString(string message)
  {
    Console.Write(message);
    return Console.ReadLine();
  }

  static int GetNumber(string message)
  {
    Console.Write(message);
    return Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
}

همان‌طور که می‌بینید حتی برای گرفتن رشته و عدد هم متدهای جداگانه‌ای تعریف کردیم. به این ترتیب، برنامه دفترچه تلفن اندکی شی‌گرا می‌شود.

اگر اهل بازی‌های کامپیوتری باشید حتماً با بازی‌های اتومبیل‌رانی آشنایی دارید. چندی پیش در حال بازی جدیدترین نسخه‌ی (NFS (Most Wanted 2 بودم و به‌نظر رسید که تهیه‌ی مثالی شبیه‌سازی شده از این بازی می‌تواند جالب باشد. اگر توجه کرده باشید در یک بازی اتومبیل‌رانی شما گاز می‌دهید، ترمز می‌گیرید و تصادف می‌کنید. نکته‌ی جالب در بازی Most Wanted تعقیب و گریز در آن است. شما قانون را می‌شکنید، تحت تعقیب قرار می‌گیرید و امتیاز کسب می‌کنید. در این مثال شبیه‌سازی شده، قصد داریم یک ماشین داشته باشیم که می‌تواند گاز بدهد و بر سرعتش بیافزاید، ترمز کند، از سرعت قانونی فراتر رود، امتیاز کسب کند و تحت تعقیب قرار گیرد.

به کلاس زیر دقت کنید:

class Car
{
  // Fields
  private string Name;
  private string Color;
  private string Model;
  private int TopSpeed;
  private int DamageRate;
  private int Points;
  private int CurrentSpeed;
  private bool MostWanted;
  private int StatutorySpeed;
  private bool BreakDown;

  // Getting fields
  public string GetName() { return Name; }
  public string GetModol() { return Model; }
  public int GetTopSpeed() { return TopSpeed; }
  public string GetColor() { return Color; }
  public int GetStatutorySpeed() { return StatutorySpeed; }

  // Constructor
  public Car(string name, string color, string model, int topSpeed)
  {
    Name = name;
    Color = color;
    Model = model;
    TopSpeed = topSpeed;
    DamageRate = 0;
    Points = 0;
    CurrentSpeed = 0;
    MostWanted = false;
    StatutorySpeed = 200;
    BreakDown = false;
  }

  // Methods
  // Accelerate's method
  public void Accelerate(int accelerateValue)
  {
    if (BreakDown)
    {
      Console.WriteLine("Your car is out of control! Fix it first.");
      return;
    }

    if (CurrentSpeed + accelerateValue <= TopSpeed)
    {
      CurrentSpeed += accelerateValue;
      Console.WriteLine("Current Speed: {0} Km/h", CurrentSpeed);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Current Speed: {0} Km/h", CurrentSpeed);
      Console.WriteLine("You can't broke the max speed!");
    }

    if (CurrentSpeed > StatutorySpeed)
    {
      MostWanted = true;
      Points += 30;
      Console.WriteLine();
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
      Console.WriteLine("You broke the statutory speed");
      Console.WriteLine("You're most wanted!");
      Console.WriteLine("You've to run away...");
      Console.WriteLine("Current Point: " + Poits);
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
      Console.WriteLine();
    }
  }
  
  // Brake's method
  public void Brake()
  {
    CurrentSpeed = 0;
    Console.WriteLine("Brake!\nCurrent Speed: {0} Km/h", CurrentSpeed);
    if (MostWanted)
    {
      MostWanted = false;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
      Console.WriteLine("You aren't most wanted anymore");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
    }
  }

  // Accident's method
  public void Accident()
  {
    DamageRate += 20;
    CurrentSpeed = 0;
    Console.WriteLine("OOPS! Be cerful, damage rate is " + DamageRate);

    if (DamageRate >= 60)
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
      Console.WriteLine("Your car is breaking down! you've to fix it.");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
      BreakDown = true;
    }
  }

  // Fix's method
  public void Fix()
  {
    BreakDown = false;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Well, your car is ok.");
  }
}

اجازه دهید هر قسمت از این کلاس را جداگانه شرح دهیم. در ابتدا یک سری متغیر می‌بینید که هر ماشین در این بازی می‌تواند این متغیرها را داشته باشد. متغیرها همه‌گی private هستند زیرا دلیلی ندارد که خارج از این کلاس قابل دستکاری باشند اما برای دسترسی به بعضی از آن‌ها چند متد public تعریف کرده‌ایم که مقدار آن‌ها را برمی‌گرداند:

// Fields
private string Name;
private string Color;
private string Model;
private int TopSpeed;
private int DamageRate;
private int Points;
private int CurrentSpeed;
private bool MostWanted;
private int StatutorySpeed;
private bool BreakDown;

// Getting fields
public string GetName() { return Name; }
public string GetModol() { return Model; }
public int GetTopSpeed() { return TopSpeed; }
public string GetColor() { return Color; }
public int GetStatutorySpeed() { return StatutorySpeed; }

در قسمت بعد constructor قرار گرفته است که موجب می‌شود در حین ساخت شیء از این کلاس، فیلدها مقداردهی شوند:

// Constructor
public Car(string name, string color, string model, int topSpeed)
{
  Name = name;
  Color = color;
  Model = model;
  TopSpeed = topSpeed;
  DamageRate = 0;
  Points = 0;
  CurrentSpeed = 0;
  MostWanted = false;
  StatutorySpeed = 200;
  BreakDown = false;
}

در این‌جا نام، رنگ و مدل اتومبیل نیز مشخص می‌شود. همچنین میزان خسارت وارد شده به ماشین (DamageRate)، امتیاز (Points) و سرعت جاری (CurrentSpeed) صفر در نظر گرفته شده است. در ابتدا اتومبیل مربوطه سالم است (BreakDown) و تحت تعقیب (MostWanted) نیست. سرعت مجاز ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت (StatutorySpeed) در نظر گرفته شده است. اگر سرعت شما از این حد فراتر رود، تحت تعقیب قرار می‌گیرید و بر امتیاز شما افزوده می‌شود البته در صورتی‌که سرعت خود را به کمتر از حد مجاز برسانید دیگر تحت تعقیب نیستید.  با هربار تصادف، میزان خسارت بالا می‌رود و اگر این میزان به یک حد مشخص برسد اتومبیل از کار می‌افتد و دیگر قادر به حرکت نیست و برای حرکت حتماً بایستی تعمیر شود.

در قسمت بعد متدها قرار دارند. همان‌طور که می‌دانید متدها کارهای خاصی را انجام می‌دهند. متدی وظیفه‌ی افزودن سرعت ماشین را دارد و متد دیگر ترمز می‌گیرد و سرعت را کاهش می‌دهد. هنگامی که ماشین به جایی برخورد می‌کند متدی صدا زده می‌شود که میزان خسارت را بالا می‌برد. همچنین متدی برای تعمیر ماشین از کار افتاده وجود دارد.

به متد زیر دقت کنید:

// Accelerate's method
public void Accelerate(int accelerateValue)
{
  if (BreakDown)
  {
    Console.WriteLine("Your car is out of control! Fix it first.");
    return;
  }

  if (CurrentSpeed + accelerateValue <= TopSpeed)
  {
    CurrentSpeed += accelerateValue;
    Console.WriteLine("Current Speed: {0} Km/h", CurrentSpeed);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Current Speed: {0} Km/h", CurrentSpeed);
    Console.WriteLine("You can't broke the max speed!");
  }

  if (CurrentSpeed > StatutorySpeed)
  {
    MostWanted = true;
    Points += 30;
    Console.WriteLine();
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
    Console.WriteLine("You broke the statutory speed");
    Console.WriteLine("You're most wanted!");
    Console.WriteLine("You've to run away...");
    Console.WriteLine("Current Point: " + Points);
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
    Console.WriteLine();
  }
}

این متد وظیفه‌ی شتاب دادن به ماشین را بر عهده دارد. این متد در ابتدا بررسی می‌کند که اگر اتومبیل خراب است، پیغامی در این مورد به کاربر نشان دهد و از متد خارج شود. اگر اتومبیل سالم باشد، این متد بررسی می‌کند که مجموع سرعت جاری ماشین و مقداری که برای سرعت بخشیدن به ماشین (در پارامتر) دریافت می‌کند، بیش‌تر از سرعت نهایی ماشین نشود. این متد در نهایت بررسی می‌کند که اگر سرعت ماشین از حد مجاز فراتر رفته باشد، ۳۰ امتیاز کسب شود و ماشین تحت تعقیب قرار گیرد.

به متد بعدی توجه کنید:

// Brake's method
public void Brake()
{
  CurrentSpeed = 0;
  Console.WriteLine("Brake!\nCurrent Speed: {0} Km/h", CurrentSpeed);
  if (MostWanted)
  {
    MostWanted = false;
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
    Console.WriteLine("You aren't most wanted anymore");
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
  }
}

با این متد سرعت اتومبیل را به صفر می‌رسانید. همچنین این متد بررسی می‌کند که اگر تحت تعقیب هستید، به‌دلیل اینکه سرعت شما صفر می‌شود، دیگر تحت تعقیب نباشید.

به متد بعد توجه کنید:

// Accident's method
public void Accident()
{
  DamageRate += 20;
  CurrentSpeed = 0;
  Console.WriteLine("OOPS! Be cerful, damage rate is " + DamageRate);

  if (DamageRate >= 60)
  {
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
    Console.WriteLine("Your car is breaking down! you've to fix it.");
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
    BreakDown = true;
  }
} 

هنگامی‌که اتومبیل مربوطه تصادف می‌کند این متد فراخوانی می‌شود. با فراخوانی این متد میزان خسارت ماشین افزایش می‌یابد و سرعت ماشین به صفر می‌رسد.

همچنین بررسی می‌شود که اگر میزان خسارت از ۶۰ بیشتر شده باشد، متغیر BreakDown برابر با true شود که این باعث می‌شود ماشین قادر به حرکت کردن و شتاب گرفتن نباشد و قبل از هر چیز، ابتدا بایستی تعمیر شود. در بازی نام ‌برده شده، ایستگاه‌هایی در بازی هستند که در هنگام خرابی ماشین با مراجعه به آن ایستگاه‌ها، ماشین به همان حالت اول بر می‌گردد و سالم می‌شود.

متد زیر این کار را انجام می‌دهد:

// Fix's method
public void Fix()
{
  BreakDown = false;
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("Well, your car is ok.");
}

در مرحله‌ی بعد قصد داریم از این کلاس و متدهایش استفاده کنیم:

using System;
class MyClass
{
  static void Main()
  {
    Car Lamborghini = new Car("Lamborghini", "Orange", "AVENTADOR LP 700-4", 350);

    Console.WriteLine("Car Details:");
    Console.WriteLine(" Name: " + Lamborghini.GetName());
    Console.WriteLine(" Model: " + Lamborghini.GetModol());
    Console.WriteLine(" Top Speed: " + Lamborghini.GetTopSpeed());
    Console.WriteLine(" Color: " + Lamborghini.GetColor());
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Statutory Speed: {0} Km/h", Lamborghini.GetStatutorySpeed());
    Console.WriteLine();

    Lamborghini.Accelerate(20);
    Lamborghini.Accelerate(30);
    Lamborghini.Accelerate(50);
    Lamborghini.Accelerate(130);
    Lamborghini.Accelerate(10);
    Lamborghini.Brake();
    Lamborghini.Accelerate(20);
    Lamborghini.Accelerate(150);
    Lamborghini.Accelerate(60);
    Lamborghini.Brake();
    Lamborghini.Accelerate(30);
    Lamborghini.Accident();
    Lamborghini.Accelerate(40);
    Lamborghini.Accident();
    Lamborghini.Accelerate(40);
    Lamborghini.Accident();
    Lamborghini.Accelerate(20);
    Lamborghini.Fix();
    Lamborghini.Accelerate(80);
  }
}
class Car
{
  // Fields
  private string Name;
  private string Color;
  private string Model;
  private int TopSpeed;
  private int DamageRate;
  private int Points;
  private int CurrentSpeed;
  private bool MostWanted;
  private int StatutorySpeed;
  private bool BreakDown;

  // Getting fields
  public string GetName() { return Name; }
  public string GetModol() { return Model; }
  public int GetTopSpeed() { return TopSpeed; }
  public string GetColor() { return Color; }
  public int GetStatutorySpeed() { return StatutorySpeed; }

  // Constructor
  public Car(string name, string color, string model, int topSpeed)
  {
    Name = name;
    Color = color;
    Model = model;
    TopSpeed = topSpeed;
    DamageRate = 0;
    Points = 0;
    CurrentSpeed = 0;
    MostWanted = false;
    StatutorySpeed = 200;
    BreakDown = false;
  }

  // Methods
  // Accelerate's method
  public void Accelerate(int accelerateValue)
  {
    if (BreakDown)
    {
      Console.WriteLine("Your car is out of control! Fix it first.");
      return;
    }

    if (CurrentSpeed + accelerateValue <= TopSpeed)
    {
      CurrentSpeed += accelerateValue;
      Console.WriteLine("Current Speed: {0} Km/h", CurrentSpeed);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Current Speed: {0} Km/h", CurrentSpeed);
      Console.WriteLine("You can't broke the max speed!");
    }

    if (CurrentSpeed > StatutorySpeed)
    {
      MostWanted = true;
      Points += 30;
      Console.WriteLine();
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
      Console.WriteLine("You broke the statutory speed");
      Console.WriteLine("You're most wanted!");
      Console.WriteLine("You've to run away...");
      Console.WriteLine("Current Point: " + Points);
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
      Console.WriteLine();
    }
  }
  
  // Brake's method
  public void Brake()
  {
    CurrentSpeed = 0;
    Console.WriteLine("Brake!\nCurrent Speed: {0} Km/h", CurrentSpeed);
    if (MostWanted)
    {
      MostWanted = false;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
      Console.WriteLine("You aren't most wanted anymore");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
    }
  }

  // Accident's method
  public void Accident()
  {
    DamageRate += 20;
    CurrentSpeed = 0;
    Console.WriteLine("OOPS! Be cerful, damage rate is " + DamageRate);

    if (DamageRate >= 60)
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
      Console.WriteLine("Your car is breaking down! you've to fix it.");
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
      BreakDown = true;
    }
  }

  // Fix's method
  public void Fix()
  {
    BreakDown = false;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Well, your car is ok.");
  }
}

خروجی:

البته همان‌طور که ذکر شد، این یک مثال شبیه‌سازی شده بود و با دنیای واقعی برنامه‌نویسی بازی خیلی فاصله دارد.نویسنده / مترجم : مسعود درویشیان

علاقه مند به موسیقی و برنامه نویسی بازی


9 دیدگاه برای این نوشته ثبت شده است


 1. داوود
  11 January 2013

  سلام آقا مسعود؛
  دستتون درد نکنه بخاطر گذاشتن قسمت بیست و سوم؛ ولی من هنوز موفق به خوندن تمام مطالب قسمت قبلی و حل تمرین اون نشدم.سعی می کنم امروز و فردا رو که تعطیلیم و مشغله های کاری خیلی خیلی کمتره خودم رو به شما برسونم.
  موفق باشید.
 2. ali
  14 January 2013

  خیلی مرسی اقا مسعود
 3. حمید
  20 January 2013

  سلام خسته نباشید
  جلسه بعدی رو کی میزارین؟
  ممنون
  • مسعود درویشیان
   20 January 2013

   سلام. جلسه بعدی به‌امید خدا جمعه منتشر می‌شه
 4. محمد
  22 January 2013

  واقعا کارت حرف نداره خیلی شفاف و اصولی توضیح مشتاقانه منتظرم
 5. Mersad
  12 August 2013

  سلام
  ان شا الله همیشه سالم و سلامت باشین.
  بازم طبق معمول سوال دارم ازتون.

  چرا شما، در کدی که نوشتین، با درست بودن شرط if و پی اون با اجرای break ، فقط دو خط بعدش اجرا نمیشه و از حلقه خارج نمیشه؟
  کد شما :

      for (int i = 0; i < Size; i++)
      {
        if (Names[i] == null) break;
        Console.Write(Names[i] + "\n" + PhoneNumbers[i]);
        Console.WriteLine("\n");
      } 

  ولی در حلقه ی زیر، با اجرای break ، کلا از حلقه خارج میشه.

        int counter = 0;
        while (counter <5)
        {
          for (int i = 0; i <= 10; i++)
          {
            if (i > 4 && i < 7) break;
            Console.WriteLine("in for");
          }
          Console.WriteLine("in while");
          counter++;
        }
        Console.WriteLine("in main");
        Console.ReadLine();


  • تو کد اولی، شرط که برقرار باشه، break باث می‌شه از حلقه خارج بشه. توی کد دوم هم به همین صورت هست، وقتی break انجام می‌شه که i به 5 برسه، پس ار حلقه‌ی داخلی خارج می‌شه. ولی بلافاصله از while خارج نمی‌شه، تا وقتی که counter به 5 برسه
 6. zahra
  2 November 2016

  به نظر من شما یک استاد واقعی هستید.این حرف از طرف کسی هست که کلاسها، کتابها، سایتهای مختلفی را امتحان کرده و وقت زیادی صرف کرده تا برنامه نویسی رو بفهمه و درک کنه ولی به در بسته خورده. الان متوجه شدم مشکل از من نبوده و خنگ نیستم :) چون مطالب شما رو با تمام وجود میفهمم و علاقمند به برنامه نویسی شذم. سلامت و پایدار باشید
 7. Kamyartaslimi
  30 December 2020

  با سلام
  ببخشید منظور از کد زیر چیست
  GetString یا GetNumber
  چیست منظور از گت چیه
  🧐🤔🤔🤔دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کامنت های شما بعد از تأیید توسط نویسنده وبلاگ، منتشر خواهند شد.

لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به پست بالا باشد. اگر حرف دیگری دارید و یا قصد تماس با من را دارید، از فرم تماس استفاده کنید.

شما میتوانید با مراجعه به سایت گراواتار یک آواتار اختصاصی برای خود تعریف کنید، تا در کنار نام شما نمایش داده شود

برای قرار دادن کدهای نمونه می توانید از تگ های [php] ، [html] ، [css] و [js] استفاده کنید.
به عنوان مثال کدهای php را می توان به صورت زیر قرار داد:
[php] var $whoLoveIranians = "WebTarget!"; [/php]کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت وب تارگت محفوظ است ©2024 وب‌تارگت

استفاده از مطالب وب سایت در سایر وب سایت‌ها و نشریات چاپی با ذکر منبع آزاد است.